Get Adobe Flash player
Македонски (Macedonian)Albanian-AL
Почеток Технички преглед Постапка на вршење на технички преглед Преглед на уредот за управување

Преглед на уредот за управување

При преглед на уредот за управување се проверува дали:

  • деловите и склоповите на механизмот за управување добро се зацврстени;
  • деловите и склоповите на уредот за управување се неоштетени или нестручно се поправени;
  • се исправни и осигурани со расцепка зглобовите на споните и лостовите кои го поврзуваат управувачкиот механизам на тркалата;
  • слободниот од на тркалото на управувачот е во дозволени граници;
  • сите елементи и делови на серво-уредот за управување се исправни, а посебно дали се оштетени или ослабени цевките и цревата и
  • уредот како целина исправно функционира.

Слободниот од на тркалото на управувачот на возилото се проверува со рака или со помош на агломер и не смее да биде поголем од 300.

 

5a      5b