Get Adobe Flash player
Македонски (Macedonian)Albanian-AL
Почеток Регистрација на возила
Индекс на артикл
Регистрација на возила
1. РЕГИСТРАЦИЈА НА НОВО МОТОРНО ИЛИ ПРИКЛУЧНО ВОЗИЛО
2. РЕГИСТРАЦИЈА НА УПОТРЕБУВАНО МОТОРНО ВОЗИЛО НАБАВЕНО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3. РЕГИСТРАЦИЈА НА УПОТРЕБУВАНО МОТОРНО ИЛИ ПРИКЛУЧНО ВОЗИЛО НАБАВЕНО ВО СТРАНСТВО

 

1. РЕГИСТРАЦИЈА НА НОВО МОТОРНО ИЛИ ПРИКЛУЧНО ВОЗИЛО

 

Барање за регистрација се поднесува лично, до Министерството за внатрешни работи според местото на живеење на сопственикот, односно седиштето на правното лице.

 

Покрај личната карта, односно известувањето за распоредување на правното лице, се приложува:

-фактура за новокупеното возило;

-доказ за регулирани царински  и даночни обврски за возилото, полиса за задолжитено осигурување и докази за подмирени други  давачки при регистрацијата (надоместок за користење на јавните патишта, комунална такса,  административни таксени марки и др.)

-доказ за сообразност на возилото со хомологациските прописи за возила кои важат во Р Македонија и

- доказ за техничка исправност на возилото.

 

Доколку возилото технички е исправно, овластените контролори, барањето за регистрација на возилото го потпишуваат и заверуваат во делот за извршениот технички преглед и со целокупната документација се упатува на шалтерот за регистрација на моторни и приклучни возила каде што  ќе  издадат сообраќајна дозвола и регистарски таблици за возилото.