Get Adobe Flash player

Revolver maps

Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?