Get Adobe Flash player
Home Regjistrim të makinave
Article Index
Регистрација на возила
1. РЕГИСТРАЦИЈА НА НОВО МОТОРНО ИЛИ ПРИКЛУЧНО ВОЗИЛО
2. РЕГИСТРАЦИЈА НА УПОТРЕБУВАНО МОТОРНО ВОЗИЛО НАБАВЕНО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3. РЕГИСТРАЦИЈА НА УПОТРЕБУВАНО МОТОРНО ИЛИ ПРИКЛУЧНО ВОЗИЛО НАБАВЕНО ВО СТРАНСТВО

Управниот дел на сообраќајот спаѓа во делокругот на работата на Одделението за сообраќај.

Помеѓу останатото, Одделението за сообраќај ги решава поднесените барања од областа на регистрација на возилата и издавањето на возачките дозволи.

 

Во тие рамки, потребно е да се знае дека при регистрација на возило или издавање на возачка дозвола се поднесуваат одредени писмени докази со кои се докажува исполнетоста на условите пропишани со прописите.

 

Пооделно, во секоја од постапките, потребно е да се поднесат следните писмени докази:Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?