Get Adobe Flash player
Македонски (Macedonian)Albanian-AL
Почеток Услуги Техничко – експлоатациони услови

Техничко – експлоатациони услови

ПОСЕБНО ТЕХНИЧКО – ЕКСПЛОАТАЦИОНИ УСЛОВИ

Домашен превозник може да врши превоз на патници и стока во внатрешниот и меѓународниот патен сообраќај врз основа на лиценца.

Превозот во патниот сообраќај се врши со моторни и приклучни возила што ги исполнуваат условите утврдени со прописите за безбедноста на сообраќајот на патиштата и посебните техничко – експлоатациони услови пропишани за одделните видови на превоз.

Проверка на исполнетоста на посебно – техничко експлоатационите услови на возилата со кои се вршат одделни видови на превоз во патниот сообраќај се врши во станицита за технички преглед на АМДТ – ТЕТОВО, согласно со прописите за безбедност во сообраќајот.

За возилата што ги исполнуваат посебните техничко – експлоатациони услови правното лице овластено за вршење на технички преглед издава потврда за:

 

  • Моторни возила за јавен превоз на патници (автобуси и комби возила);

 

  • Патнички моторни возила за авто-такси превоз на патници

 

  • Моторни и приклучни возила за јавен превоз на стока

 

  • Моторни возила за комбиниран превоз на патници и стока

 

Испитување на технички карактеристики