Get Adobe Flash player
Македонски (Macedonian)Albanian-AL
Почеток Техничко-експлоатациони услови М.B. за јавен превоз на патници

Моторни возила за јавен превоз на патници

Моторни возила за јавен превоз на патници (автобуси и комби возила)

I. Автобусите со кои се врши јавен превоз на патници во меѓумесниот и меѓународниот патен сообраќај треба да ги исполнуваат следниве техничко-експлоатациони услови:

1.

Правилно прицврстени, нумерирани, исправни и чисти седишта;

2.

Исправен радиоапарат и разгласен уред заизвестување на патниците;

3.

корпи за отпадоци и средества за дезинфекција;

4.

исправен уред за загревање на автобусот од најмалку 291є К;

5.

исправен уред за вентилација;

6.

завеси за заштита од сонце, доколку стаклата не обезбедуваат таква заштита;

7.

пластични хигиенски кеси за потребите на патниците и

8.

простор за багаж од 0,15 м2 по секое седиште.

II. Автобусите со кои се врши јавен превоз на патници во линискиот градски и пригратски сообраќај треба да ги исполнуваат следниве техничко-експлоатациони услови:

1.

правилно прицврстени и чисти седишта според пропишаните стандарди;

2.

исправен уред за загревање на внатрешноста од автобусот од најмалку 291є К;

3.

потребен број фиксни и одреден број подвижни држачи за раце;

4.

три двоканални врати за влегување, односно излегување на патниците од десната страна на возилото;

5.

до излезните врати да имаат инсталирано уред за сигнализирање на потребата за излез;

6.

средства за дезинфекција;

7.

доколку во возилото нема кондуктер треба да имаат две влезни врати опремени со уреди за наплата или уреди за поништување на билетите.

III. Комби возилата со најмногу 9 седишта сметајки го и седиштето на возачот со кои се врши јавен превоз на патници на определени релации во меѓумесниот или пригратскиот сообраќај треба да ги исполнуваат следниве техничко-експлотациони услови:

1.

да имаат врата за влегување и излегување на патниците од десната страна;

2.

разгласен уред за известување на патниците;

3.

исправен уред за загревање на внатрешноста на возилото од најмалку 291є К и

4.

исправен уред за вентилација.