Get Adobe Flash player
Home Kushte teknike-eksploatuese M.B për transport publik të qytetarëve

Mjete motorike për transport rrugor udhëtarësh (autobuse dhe furgone)

 

Mjete motorike për transport rrugor udhëtarësh (autobuse dhe furgone)

I. Autobuse me të cilat kryehet transport publik për udhëtarë në relacione të ndryshme jasht dhe brenda vendit është e nevojshem t’i plotësojë këto kushte::

1.

Ulëse të drejta, numëruara dhe të pastra;

2.

Radioaparat të rregullt dhe zërimi për informim të udhëtarëve të rregull;

3.

Korpa për mbeturina dhe mjete për dezinfektim;

4.

Pajisje të rregullt për ngrohje të autobusit jo më pak se 291є К;

5.

Pajisje e rregultl për ajrosje;

6.

Perde mbrojtëse nga dielli, në rast se dritaret nuk ofrojnë mbrojtje të atillë;

7.

Qese plastike higjienike për nevojat e udhëtarëve dhe

8.

Hapsirë për bagazh prej 0,15 м2 për çdo karrige.

 II. Autobuse me të cilat kryeht transport public të udhëtarëve të komunikacionit linjor  qytetarë  dhe programor duhet t’i plotësoj këto kushte tekniko-eksploatuese:

1.

Karrige të pastra dhe drejt të rregulluara sipas standaradeve të parapara;

2.

Pajisje të rregullt për ngrohje të autobusit jo më pak se 291є К;

3.

Është e duhur një numër i konsiderueshëm i mbajtësve për duar;

4.

Tre dyer dykanalëshe për hyrje, respektivisht dalje nga ana e majtë e autobusit;

5.

Afër derës të ketë të instaluar pajisje për signalizim sipas nevojës për dalje;

6.

Mjet për dezinfektim;

7.

Në rast se në aubotmjet nuk ka konduktor duhet të ketë dy pajsije në të dy dyert përmes së cilës do bëhet pagesa.

 III. Furgone me më së shumti 9 karrige duke përfshirë edhe karrigen e vozitësit përmes së cilës bëhen transporte Brenda dhe jasht vendit duhet t’i plotësojnë këto kushte:

1.

Të kenë derë për dalje dhe hyrje të udhëtarëve nga ana e majtë;

2.

Pajsisje zëzimi për informim të udhëtarëve;

3.

Pajisje të rregullt për ngrohje të autobusit jo më pak se 291є К;

4.

Pajisje e rregullt për ajrosje

Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?