Get Adobe Flash player
Македонски (Macedonian)Albanian-AL
Почеток Техничко-експлоатациони услови Патнички М.В. за авто-такси превоз

Патнички моторни возила за авто-такси превоз на патници

Патнички моторни возила за авто-такси превоз на патници

Со комби возилата можат да се превезуваат само онолку патници колку што има места за седење.

Патничките моторни возила наменети за авто-такси превоз на патници покрај општите услови и стандарди треба да ги исполнуваат и следниве посебни техничко-експлоатациони услови, односно треба да имаат:

 

1. Најмалку 4 бочни врати;

2. Исправен уред за греење и за вентилација;

3. Потребен простор за багаж за патниците;

4. Сигурносни појаси и за патниците;

5. Исправен радио апарат;

 

исправен алармен уред кој се сктивира од седиштето на возачот, или инсталиран алармен сигнал во радио станиците и исправна радио станица.

 

Натписот TAXI се истакнува на покривот на возилото на пластична табла со жолта основа со црн раб и црни букви.Мора да биде осветлен од внатрешната страна, читлив од предната и задната страна и синхронизиран со таксиметарот. Таблата со натписот е во форма на пресечена пирамида со правоаголна основа со димензии на страните на основата 350 х 160 мм., на горната површина 250 х 80 мм. со заоблени рабови, висина 120 мм. и дебелина на работ на таблата 15 мм. Големината на буквите е 40 х 70 мм. со дебелина на буквите 10 мм.