Get Adobe Flash player
Home Kushte teknike-eksploatuese M.B për auto-taksi transport të udhëtarëve

Mjete motorike për transport auto-taksi

 

Mjete motorike për transport auto-taksi

Me furgone mund të transportohen mund të transportohen aq udhëtarë, sa edhe ka ulëse në mjet.

 

Mjetet motorike transportuese të dedikuara për auto-taksi transport përveç  kushteve standard duhet të plotësojnë edhe këto kushtë të veçanta tekniko-eksploatuese, respektivisht duhet të kenë:

 

1.      Më së paku 4 dyer anësore

2.      Pajisje e rregullt për ngrohje dhe ventilim

3.      Vend të duhur për bagazhin e udhëtarëve

4.      Rrype sigurimi për udhëtarët

5.      Radioapart të rregullt

 

Pajisje e rregullt alarmi e cila aktivizohet prej karriges së shoferit, ose është e instaluar sinjal alarmi përmes radio stacionit ose radio stacion policor të rregullt

Termi TAXI vëndoset mbi mjetin në një tabelë plastike të verdhë, me një kornizë të zezë dhe shkronja të zeza. Duhetë të jetë e ndriçuar nga Brenda, të lexueshme nga ana e parme dhe prapme. Tabela me tekstin është në formë të një piramide të prerë me një bazë drejtkëndëshi me dimenzione prej 350 х 160 mm.,ana e sipërme me dimenzone 250 х 80 mm. me brinjë të rrumbullaksuara, lartësi 120 mm. dhe trashëisi të tabelës prej 15 mm. Madhësia e eshkronjave do të jetë 40 х 70 mm me trashësi 10mm.

 

Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?