Get Adobe Flash player
Home Kushte teknike-eksploatuese

Проверка на пропишаните техничко-експлоатациони услови за вршење на јавен превоз

Во станицата за технички преглед, согласно Законот за превоз во патниот сообраќај вршиме испитувања и проверка и издаваме потврди за исполнување на посебните техничко експлоатациони услови кои мора да ги исполнуваат моторните возила за вршење на одделни видови превоз на патници и стока во јавниот патен сообраќај.

Потврдата за исполнување на посебните технички – експлоатациони услови е потребна за добивање на лиценца за вршење на јавен превоз на патници и стока во внатрешниот и меѓународниот патен сообраќај.

 

 

Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?