Get Adobe Flash player
Home Regjistrim të makinave Regjistrim i parë

Regjistrimi i pare

 

Regjistrimi i pare (dokumente të duhura)

Gjatë rregjistrimit të parë, pronari i veturës, respektivisht personi i autorizuar për përdorim të veturës, përveç kërkesës, është e nevojshme t’i dorëzon në mënyrë të shkruar edhe këto dokuemente për:

 1. 1.Përkatsia e veturës (fakturë për veturë të re ose leje qarkullimi ndërkombëtare kur është e regjistruar dhe e përdorur vetura), vërtetim për regjistrim ose dokument tjetër të duhur(vendim, pëlqim etj) në rastet kur parashtrohet kërkesa për regjistrim të parë të veturës e cila është marë në bazë ligjore ose procedurë tjetër, dhe e cila është blerë në mënyrë të dhënie publike ose është e dhënë përmes ndonjë oragani shtetëror, gjykatë, institucion, ose njësi.
 2. 2.Pronësi për veturat(faturë për veturë të re, respektivisht kontratë për shitblerje, dhuratë, veturë për trashëgim ose leje tjetër të duhur me të cilën vërtetohet ndryshimi i bërë i pronësisë së veturës kur lëshohet kërkesë për regjistrim të parë të veturës së përdorur.
 3. 3.Vërtetim për obligime të parapara me ligj edhe atë:
  • Të dhëna eksportuesë dhe doganore
  • Tarifat
  • Sigurim obligues
  • Taksi
  • Obligime të tjera në lidhje me regjistrimin
 4. 4.Vërtetim për rregullsi jo më shumë se 30 ditë
 5. 5.Vërtetim për pajtim të veturës me procedurat homologuese të cilat vlejnë në R.Maqedonisë
 6. 6.Vërtetim, pëlqim ose ndonjë leje tjetër per kontroll të kryer të veturës të lëshuar nga organizatë e autorizuar për kontroll t veturave në raste kur vetura është e prodhuar në mënyrë vetanake, përbërje vetanake ose e rregullim vetanak;
 1. 7.Vërtetim për çrregjistrim të veturës (vetëm gjatë rregjistrimit të para në rast transporti, veturë të përdorur)
 1. 8.Vërtetim për identitet (letër njoftim të personit fizik, respektivisht lajmërim të vendosjes së personave jurdik)

 

KUJDES: Vërtetimi për korrektësi të veturës nuk mund të jetë më shumë së 30 ditë.

Leje qarkullimi dhe tabelat e qarkullimit kushtojnë 1400, 00 denarë

LEJA E QARKULLIMIT VLEN 1 VIT

Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?