Get Adobe Flash player
Home Kontroll teknik Procedura e të kryerit kontrollit teknik

PROCESI I KRYERJES SË KONTROLLIMIT TEKNIK

 

PROCESI ( FORMA E KRYERJES SË KONTROLLIT TEKNIK ) Шема за вршење технички преглед

Kontrollin teknik e kryejnë dy kontrollor në të njejten kohë, nga c ili njëri është n ë automjet dhe drejton atë , ndërsa tjetri zbaton procesin e kontrollimit teknik të automjetit.

Kontrolli teknik do të kryhet vetëm nëse automjeti është i pastër . I lyer dhe nuk ka dëmtime të dukshme të trupit të automjetit.

Rregullisht kontrolli teknik kryhet në automjet të zbrazët i rënduar vetëm nga kontrollori që drejton automjetin, respektivisht vozitësi dhe kontrollori , dhe pajisjet e domosdoshme, me përjashtim të kontrolleve që kryhen  ndaj mjeteve të veçanta nga ndonjë aksi dent për ndonjë parregullsi që mund të kryhet edhe në mjete të ngarkuar (kontrolle të çregullta teknike).

Procesi i kryerjes së kontrollit teknik rjedh në fazat e ardhshme të miratuar me Regulloren për kryerjen e kontrollit teknik të automjeteve dhe mjeteve kyçëse traktorë dhe traktor buqësor:

 

 


 

1. IDENTIFIKIMI I AUTOMJETIT

2. KONTROLL MBAJTËSES SË MOTORIT TE AUTOMJETIT

3. KONTROLLI I DYSHEMESE SE AUTOMJETIT , TRUPIN RESPEKTIVISHT KONSTRUKSIONIN BARTES

4. Преглед на погонските уреди

5. KONTROLL APARATIT PER DREJTIM

6. KONTROLLI I APARATURES LIDHESE TE MJETIT TERHEQES DHE MJETIT TE SHTUAR

7. KONTROLLI I RROTAVE DHE PUNA E NEUMATIKEVE

8. KONTROLLI I GJEOMETRISE SE MEKANIZMIT DREJTUES-KAHJE , DREJTIMI DHE ANA E RROTAVE

9. KONTROLLI I AMORTIZATOREVE TE AUTOMJETIT – APARATI PER SUSPEZIM TEK AUTOMJETET

10. KONTROLLI I MJETIT PER NDALIM

11. MJETI PËR KANALIZIM DHE LESHIM TË GAZRAVE TË DJEGURA

12. KONTROLLI I DRITAVE DHE DIRTAVE SINJALIZUESE MJETET SINJALIZUESE

13. KONTROLLI I MJETEVE KONTROLLUESE   DHE SINJALIZUESE

14. KONTROLLI I MJETIT PER DHËNIE TË SINJALEVE ZANORE

15. KONTROLL I MJETEVE QË MUNDËSOJNË PAMJE NORMALE

16. Останати уреди и опрема

Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?